ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF PRODUCTION ENTERPRISES OF THE ENTERPRISES OF THE FRUIT AND VEGETABLE CANNED INDUSTRY OF UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2022-1(30)-13

Keywords:

accounting information, analysis, production management, fruit and vegetable canning industry, technological features, calculation, cost of production, cost elements, cost items

Abstract

The article analyzes the current state of production development of enterprises in the fruit and vegetable canning industry by business entities and by region. Based on the conducted statistical researches it is established that in 2020 the number of operating business entities in the industry decreased, the volume of canned fruits and vegetables produced decreased in the context of most items. The factors of influence of organizational and technological features of fruit and vegetable canning production which need to be considered at the organization of the account of expenses of manufacture and calculation of prime cost of production are defined and specified. Guided by NP (S) BU 16 and Guidelines №373, the grouping of costs by costing items has been improved, which will increase the efficiency and effectiveness of cost control and analysis, improve the process of planning, accounting and calculating the production cost of canned fruits and vegetables. In particular, it is proposed to allocate such costing items as "Fuel", "Electricity", "Water", which are used for technological purposes, to control the formation of direct costs and analyze their share in the structure of production costs. The article "Raw materials" is proposed to be divided into articles "Raw materials" and "Purchasing materials", which will help not only to improve the planning and control of material costs, which account for a significant share (more than 70%) in the cost structure, but also to determine their impact to the level of production costs. The importance and peculiarities of the organization of return waste accounting are considered. The structural elements of accounting and analytical support of production management are identified, the tasks of financial and management accounting are defined as the main information tools for production cost management, the necessity of using the subsystem of social and ecological accounting is substantiated. environmental friendliness and food safety of food products.

References

Antofii, N.M. (2009). Problemy rozvytku plodovo-ovochekonservnykh vyrobnytstv v suchasnykh umovakh ekonomiky Ukrainy [Problems of development of fruit and vegetable canning productions in modern conditions of economy of Ukraine]. Kultura narodov Prychernomoria, 171, 109-112, Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/ 35184/24%20Antfiy.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Dashkevych, O.Y. (2011). Klasyfikatsiia vytrat vyrobnytstva plodoovochevoi konservnoi produktsii [Classification of production costs of canned fruits and vegetables]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, 1, 2011, 110-124, Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2 &I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnudps_2011_1_13.pdf [in Ukrainian].

Dmytrenko, O.M., Viter, S.A. (2020). Oblikovo-analitychni aspekty formuvannia nefinansovoi zvitnosti ukrainskymy kompaniiamy [Accounting and analytical aspects of the formation of non-financial reporting by Ukrainian companies]. Oblik i finansy, 2 (88), 8-28. [in Ukrainian].

Dodovenko, N.S., Suhina, L.D. (2008). Klassifikatsiya zatrat kak informatsionniy istochnik formirovaniya sebestoimosti promyishlennogo predpriyatiya [Classification of costs as an information source for the formation of the cost of an industrial enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky, 12, 168-177. [in Russian].

Ivanchenkov, V.S. Chekhovych, Z.V. (2015). Perspektyvy innovatsiynoho rozvytku konservnoho vyrobnyttsva v ukrayinskomu Prychornomoryi [Prospects for innovative development of canning production in the Ukrainian Black Sea coast.]. Ekonomichni innovatsiyi, 60(1), 154-171. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2015_60%281%29__20 [in Ukrainian].

Kramarchuk, S.P. (2004). Formuvannia upravlinskym ta finansovym oblikom informatsii pro materialni resursy pidpryiemstva [Formation of management and financial accounting information about the material resources of the enterprise]. Zbirnyk naukovykh prats kafedry ekonomichnoho analizu. Vol. 13, Ternopil: Vydavnytstvo «Ekonomichna dumka», 45-48. [in Ukrainian].

Ministerstvo finansiv Ukrainy (1999). Pro zatverdzhennia natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty» [About the statement of the national position (standard) of accounting 16 «Expenses»]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text [in Ukrainian].

Ministerstvо promyslovoi polityky Ukrainy (2007). Metodychni rekomendatsii shchodo formuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) u promyslovosti [Methodical recommendations on the formation of the cost of products (works, services) in industry], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahenstvo [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhba statystyky Ukrainy. Ekonomichna statystyka. Diialnist pidpryiemstv [Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Economic statistics. Activities of enterprises]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Zvitnist ukrainskykh pidpryiemstv [Reporting of Ukrainian enterprises]. Retrieved from https://zvitnist.com/search [in Ukrainian].

Published

2022-07-06