RYZYKO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Authors

  • Hanna Lewandowska Państwowa Uczelnia im. S. Batorego, Skierniewice, Poland
  • Olga Vikarczuk Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2020-1(26)-4

Keywords:

ryzyko, controlling, organizacja, działalność for-profit, działalność non-profit, marketing, ekonomia menedżerska.

Abstract

Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem/organizacją może występować w każdym obszarze jej funkcjonowania. Zidentyfikowanie tych obszarów oraz występujących odchyleń stanu rzeczywistego od planowanego może przyczynić się do zmniejszenia lub częściowego zniwelowania ryzyka. Przydatne do tego celu są narzędzia w postaci wskaźników, które pozwalają na benchmarking kształtujących się wielkości. Pozwalają one również na wykrycie pojawiających się symptomów ryzyka upadłości.

Najszerzej i najczęściej występującym rodzajem ryzyka jest ryzyko organizacyjne. W szerokim ujęciu wymaga ono identyfikacji obszarów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, kwestiami technicznymi oraz procesami organizacji i kontroli w ramach organizacji. Ryzyko to definiuje się jako ryzyko powstania strat wynikających z niewłaściwego zorganizowania procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko organizacyjne związane jest również z szybką innowacją w procesach świadczenia usług, stosowanych technologii oraz ciągle zmieniających się nakładów i kosztów. Ryzyko to można więc określić jako pochodną ryzyka strategicznego tj. błędnych założeń związanych z wdrożeniem działań prowadzących do osiągnięcia założonego celu.

Ryzyko finansowe w organizacji stanowi wypadkową wszystkich decyzji i działań podejmowanych przez zarządzających. Najczęściej są to błędne założenia dotyczące wykorzystania zasobów organizacji przy planowaniu usług. Zmienność otoczenia i jego oddziaływanie na organizacje wymaga jednak, aby w celu zapewnienia sobie dalszego rozwoju i przetrwania organizacje zwracały uwagę na źródła i przyczyny powstawania ryzyka.

Przedstawione wyniki badań dwóch podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia pozwalają na stwierdzenie, że z ryzykiem lepiej poradzi sobie podmiot for-profit niż podmiot non-profit.

References

REFERENCES

Basseler, U., Heinrich, J., Koch, W. (1991). Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft [Fundamentals and problems of the economy]. Wirtschaftsverlag Bachem, 344.

Griffin, R.W. (2005). Podstawy zarządzania organizacjami [Fundamentals of organization management]. PWN Warsaw, 311.

Kaczmarek, T.T. (2010). Zarządzanie ryzykiem [Risk management]. Difin, 132.

Kendall, R. (1988). Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów [Risk mangement for the managers]. Liber Warsaw, 15.

Knight, F.H. (1985). Risk. Uncertainty and Profit. Chicago-London, 233.

Kotler, P., Caslione, J. (2009). Chaos. Zarzadzanie i marketing w erze turbulencji [Chaos. Management and marketing in the era of turbulence]. MTBiznes, 21.

Kotler, P., Caslione, J. (2009). Chaos. Zarzadzanie i marketing w erze turbulencji [Chaos. Management and marketing in the era of turbulence]. MTBiznes, 29.

Ronka-Chmielowiec, W. (2010). Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie [The use of insurance to manage risk in the enterprise]. [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji [Organization risk management]. C.H. Beck Warsaw 2010, 52.

Marks, S.G., Samuelson W.F. (1998). Ekonomia menedżerska [Managerial economics]. PWE, 40.

Rowe, W.A. (1977). Risk is potential for realization of unwanted, negative consequences of an event [w:] An Anatomy of Risk. New York, 24.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych [Methods of making financial decisions]. PWN, 81.

Willet, A.H. (1951). The Economic Theory of Risk insurance. Philadelphia, 6.

Glosariusz Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu [Glossary of International Standards for Professional Auditing Practice]. The Institute of Internal Auditors (2001), Altamonte Springs, Florida.

Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym [Risk management in the public sector]. Ministry of Finance Warsaw. Project UE Transition Facility 2004/016- 829.01.0.

Downloads

Published

2020-05-30

Issue

Section

Статті