ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Authors

  • Ірина Пойта
  • Марина Горик-Чубатюк

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-1(24)-8

Keywords:

маркетинг, логістика, комплекс маркетингу, логістичний підхід, транспортнологістичні технології, крос-докінг, маркетингова логістика.

Abstract

В статі розглянуто основні  аспекти та визначено перспективи розвитку маркетингової логістики. Наведено основні завдання логістичної системи та її місце в комплексі маркетингу . Обґрунтовано та систематизовано понятійний апарат маркетингової логістики. Визначено порівняльну характеристику елементів концепції «7-Р» (price – product – promotion -р1асе – рeople – рrocess – рhysical еvidence», що стали основою функціонування маркетингової логістики. Зазначено, що максимізувати ефект забезпечення конкурентної переваги підприємства на ринку можна лише у результаті інтеграції маркетингу та логістики. Це зумовлено тим, що взаємодія маркетингу, орієнтованого на ринок, і логістики, орієнтованої на потік, створює можливості для підвищення товарної та інформаційної корисності, а також цінності товарів для споживачів.

References

Список використаних джерел:

Christopher M. Marketing Logistics / M. Christopher, H. Peck. – Second Edition. – Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003. – 168 p.

Варес А.Ю. Маркетинговая логистика / А.Ю. Варес, С.С.Вострецов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Карамзіна – 2001. – №535 – С. 84-88.

Васюк І.В. Роль маркетингової логістики в процесі функціонування підприємства / І.В. Васюк // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 1. –С. 93-100.

Гордон М.П. Функции и развитие логистики в сфере товарообращения / М.П. Гордон // РИСК – 2003. – № 1. – с. 35-45.

Капустин С.Н. Современные технологии управления для оптимизации бизнеса компании / С.Н. Капустин. – М.: ИД «Дашков и К», 2013. – 547 с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер; [пер. с англ.]. – 11-е изд.; – СПб.: Питер, 2005. – 800 с.

Кузьменко А.В. Сутність маркетингу та логістики в діяльності підприємств / А.В. Кузьменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 43. – С. 203-209.

Левицкий С.И. Моделирование финансовой деятельности предприятия методом системной динамики / С.И. Левицкий // Сборник статей ["Модели управления в рыночной экономике"]. – Донецк: ДонНУ, 2001. – C.89-96.

Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни / М.А. Окландер – К.: Наук. думка, 2002. – 168 с.

Плахута Г.А. Інтеграція маркетингу і логістики в системі менеджменту / Г.А. Плахута, І.В. Попова // Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2008. – Вип. 14. – С. 145–148.

Черноусов Е.В. Анализ рынка логистических провайдеров– зарубежный опыт / Е.В. Черноусов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 6. – C. 13-17.

Published

2019-05-15

Issue

Section

Статті