ІМІДЖОВА СКЛАДОВА ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВА

Authors

  • Людмила Павловська
  • Надія Мрачковська

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-1(24)-6

Keywords:

імідж, конкурентний статус, позиція, споживачі, бізнес-партнери, підприємство, органи державної влади, корпоративна культура, керівні кадри, індекс, опитування.

Abstract

Досліджені теоретико-методичні та прикладні засади впливу іміджу підприємства на зростання його конкурентного статусу. Методом анкетування та індексного аналізу встановлено, що найсуттєвіший вплив на конкурентний статус  підприємства має його іміджева позиція, яка серед розрахованих трьох складових конкурентного статусу має найбільше значення індексу – 1,268 порівняно з індексом конкурентної позиції м’ясопереробного підприємства, який дорівнює 1,045 та  індексом ресурсної позиції, рівним 1. Досліджуване товариство займає досить високу іміджеву позицію, яка на 26,8 пунктів вища за середній рівень по області.

Задля подальшого зростання зовнішньої іміджевої позиції підприємству необхідно в першу чергу звернути увагу на маркетингові заходи, які є критичними з позиції споживачів  – можливість знижок на товар, зниження ціни та  покращення фірмового стилю; з позиції бізнес-партнерів – збільшувати інвестиційну привабливість та бути більш відкритими з точки зору інформованості та прозорості ведення бізнесу; з позиції органів державної влади – бути більш задіяними у державних програмах розвитку регіону. Покращити внутрішній імідж з позиції співробітників підприємства допоможе: за соціально-психологічним мікрокліматом – зниження конфліктності у колективі; серед чинників зростання  іміджу керівних кадрів – збільшення рівня інформаційної відкритості керівництва та лояльності до працівників.

References

Список використаних джерел:

Томилова М.В. Модель имиджа организации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-1/05.shtml. ‒ Назва з екрану.

Шаша О. І. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор формування позитивного іміджу підприємства / Шаша О. І. // Науковий збірник Харківського технічного університету, 2012. – №2. – С. 65-69.

Замятіна Н. В. Формування позитивного іміджу як фактор забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємства // Економіка та управління підприємствами, с. 99-108. Випуск IV (68), 2017, с. 99-108. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v4/12.pdf. ‒ Назва з екрану.

Якубенко Е.Н. Формирование и мониторинг корпоративного имиджа промышленного предприятия: автореф. дис. канд. экон. наук / Якубенко Елена Николаевна. – Брянск: Брянск. гос. ун-т им. акад. И.Г. Петровского, 2006. – 24 с.

Герасимова Т.В. Теоретико-методологические основы формирования имиджевой политики хозяйствующего субъекта: автореф. дис. канд. экон. наук / Герасимова Татьяна Викторовна. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2007. – 22 с.

Рогалева Н.Л. Современная концепция имиджа организации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sovetnik.ru/konkurs/places/raso4/?id=104&type=view. ‒ Назва з екрану.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: пер. с англ. / под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2000. – 752 с.

Дагаева Е. Управление имиджем вуза [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.top-personal.ru/issue.html?377. ‒ Назва з екрану.

Брежнева В.М. Формирование и развитие имиджа организаций потребительской кооперации: автореф. дис. канд. экон. наук / В.М. Брежнева. – Белгород: Белгор. ун-т потреб. коопер., 2007. – 26 с.

Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия [Электронный ресурс] Режим доступа: ‒ http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml. ‒ Назва з екрану.

Published

2019-05-15

Issue

Section

Статті