ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНИ

Authors

  • Інна Клімова
  • Катерина Кащук

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-1(24)-4

Keywords:

регіон, соціально-економічний розвиток, регіональний розвиток, економічний розвиток, економічна політика, державне управління

Abstract

Проблема аналізу соціально-економічного розвитку регіонів постійно знаходиться в центрі уваги теорії і практики регіонального управління. Однак, у сучасних кризових умовах вона набула особливої значимості, оскільки кризові умови господарювання вимагають формування ефективних і дієвих механізмів управління складними територіальними системами, які б, базуючись на новітніх наукових досягненнях, дозволяли ефективно вирішувати актуальні проблеми подолання кризи з мінімальними негативними соціальними та економічними наслідками, а також сприяли

попередженню виникнення кризи.

References

Список використаних джерел:

Артеменко В. Б. Комплексне оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення / В. Б. Артеменко // Регіональна економіка. – 2015. – № 3. – С.84 93.

Сайт Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction

Міценко Н.Г. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3

Желюк Т. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / Т. Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vtneu/2017_1/pdf/ Zhelyuk%20T.pdf.

Данилишин Б.М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України / Б.М. Данилишин, В.В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2016. – № 1. – С. 5–11.

Азарян О. М. Прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою: теорія і практика [Текст] : монографія / О. М. Азарян, О. О. Шепелев ; під ред. д-ра екон. наук., проф. О. О. Шубіна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. справи. ‒ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 148 с

Берегой Т.А. Інституційна структура реалізації регіональної політики у країнах Центральної та Східної Європи / Т.А. Берегой // Теорія та практика державного управління. – 2012.‒ Вип. 4 (39). – Суми. 460–467.

Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / За ред. В. М. Гейця. – К. : Наукова думка, 2016. – 383 с.

Бабаєв В. М. Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні / В. М. Бабаєв // Державне будівництво – 2017. – № 1, ч. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : kbuapa.kharkov.ua/e-book/ db/2017-1-1/doc/5/01.pdf

Європейські принципи державного управління; пер. з англ. О.Ю. Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2016. – 52 с.

Карпець С.Л. Світовий досвід управління регіональним розвитком / С.Л. Карпець // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 2 (44). – С. 252–258.

Зульфугарова С. О.Моделі управління економічним розвитком регіону : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.11 / С. О. Зульфугарова. – Запоріжжя, Класич. приват. ун-т. – 2015. – 20 с.

Менеджмент європейської економічної інтеграції / під за ред. С. Писаренко. – К. : Знання, 2016. – 373 с.

Пруднікова Л.О. Досвід подолання соціально-економічних диспропорцій розвитку регіонів зарубіжних країн / Л.О. Пруднікова // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 3(21). – С. 32-35.

Юрманова Е. А. Государство благосостояния и сектор социальной экономики: формирование механизма институционального взаимодействия / Е. А. Юрманова // Научные труды ДНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 40-2. – Донецк: ДонНТУ, 2016 – С. 205 – 212.

Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення / А. Чухно // Економіка України. – 2017. – № 7. – С. 4-12.

Сментина Н. В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика. Одеса : Атлант, 2015. 365 с.

Пирог О.В. Стратегічні перспективи економічного розвитку національної економіки України / О.В. Пирог // Бізнес-інформ. – 2016. – № 11. – С. 32-34.

Мірзодаєва Т. В. Засади вирівнювання територіальних диспропорцій в контексті економічної безпеки регіонів [Текст] / Т. В. Мірзодаєва// Економічний простір. – 2009. – No21. – С. 138-146.

Мазур Г. Ф. Принципи прогнозування соціальноекономічного розвитку регіону / Г. Ф. Мазур, Г. О. Коваленко // Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи [колективна монографія]. – Умань : УНУС, 2015. – С. 344 – 347.

Чужиков В. Чеська модель регіонального розвитку / В. Чужиков // Економіка України. – 2015. – № 7. – С. 72–78.

Published

2019-05-15

Issue

Section

Статті