СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Authors

  • Тетяна Боцян
  • Любов Зварич

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-1(24)-2

Keywords:

соціальний капітал, соціальний ресурс, індустрія гостинності, довіра, цінності, якість, КСВ

Abstract

У статті розглянуто теоретичні засади облікового відображення соціального капіталу. Визначено особливості соціального капіталу як об’єкта бухгалтерського обліку. Встановлено, що оскільки соціальний капітал – сукупність соціальних зв'язків і відносин, які можуть накопичуватися і витрачатися, то це по суті не капітал, а ресурс. В роботі визначено особливості даного ресурсу на мікро і макрорівнях. Визначено, що ті об’єкти соціального капіталу, що є об’єктами права інтелектуальної власності можемо віднести в обліку до соціальних нематеріальних активів. Визначено, що доцільно використовувати термін «зміцнення» чи «культивування» соціального капіталу, тобто створення умов для його збереження і розвитку замість понять «створення» чи «формування» соціального капіталу. Встановлено, що соціальний капітал забезпечує створення цінності через відносини суб’єкта бізнесу з іншими особами, основою яких є довіра. Довіра в сфері готельного бізнесу між представниками бізнесу і партнерами та клієнтами може бути забезпечена лише в разі 1) надання якісних послуг; 2) за  рахунок постійної активність в сфері КСВ.

References

Список використаних джерел:

Андрущенко Г.І. Характер та особливості взаємозв’язку довіри і соціального капіталу / Г.І. Андрущенко // Український соціум. – 2010. – № 2. – С. 7-12

Боцян Т. В. Корпоративна соціальна відповідальність через призму обліково-аналітичного забезпечення менеджменту: основні проблеми / Т. В. Боцян // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 1. - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_6.

Варинський В.О. Політичний механізм активізації соціального капіталу // Дис. к.політ. наук, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса ― 2015 http://www.pdpu.edu.ua/doc/vr/varinskij/dis.pdf

Міхеєва В. В. Довіра як феномен соціальної реальності / В. В. Міхеєва // Вісник Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2014. – № 1. – С. 76-83

Мур Дж. Principia etica // Природа моральной философии. М., 1999

Панькова О. В. Доверие как основа формирования социального капитала в контексте развития человеческого потенциала Украины / О. В. Панькова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. – № 16. – С. 101-109, c. 104

Патнам Р. Гра в кеглі наодинці : занепад соціального капіталу Америки [Електронний ресурс] // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2001. – № 21. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n21texts/putnem.htm

Патнам Р. Д. Творення демократії: Традиції громадянської активності в сучасній Італії / Р. Д. Патнам, Р. Леонарді, Р. Й. Нанетті; [пер. з англ. В. Ющенко]. – К. : Основи, 2001. – 302 с

Полищук Л. И., Меняшев Р. Ш. Экономическое значение социального капитала // Вопросы экономики. 2011. № 12. С. 46 65

Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация / В. В. Радаев // Общественные науки и современность. – 2003. – № 2.– С. 5-16.

Татарко А. Н., Лебедева Н. М. Социальный капитал: теория и психологические исследования. Монография. М.: РУДН, 2009, с. 233

Фукуяма Ф. Великий разрыв / пер с англ. под общ. ред А. В. Александровой. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. с. 474

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер с англ. М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 730 c.

Юхименко-Назарук І. А. Теоретичні основи бухгалтерського обліку мережевого капіталу: інституційний аспект / І. А. Юхименко-Назарук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 3. - С. 159-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_3_34.

Baron S., Field J., Schuller T. (2000) Social Capital: Critical Perspectives. OUP Oxford, p. 320

Boeck T., Fleming J. Social Policy - a Help or a Hindrance to Social Capital // Social Policy and Society. 2005. Vol. 4. №3., 2005

Fox A. Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations / Faber & Faber, 1974. 408 p

Fukuyama F. Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity 1995, New York The free press, 457 p.

Putnam R. Bowling Alone: The collapse and revival of American community / R. Putnam. – New York : Simon and Schuster, 2000. – 384 p.

Published

2019-05-15

Issue

Section

Статті