ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Authors

  • Соломія Бабінська

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-1(24)-1

Abstract

У статті досліджено  важливість формування та використання інформаційного забезпечення у процесі ведення управлінського обліку на підприємстві. Проаналізовано значення управлінського обліку в системі управління підприємством та обґрунтовано роль його інформаційного забезпечення. Встановлено, що управлінський облік є ефективним інструментом у процесі функціонування підприємства, оскільки створює конкурентні переваги у ринковому середовищі. Визначено основні вимоги до обліково-аналітичної інформації (повнота, своєчасність, доступність, вірогідність, зрозумілість, корисність, достовірність та оперативність), яка використовується у процесі ведення управлінського обліку на підприємстві.  Розглянуто основні види інформації у процесі ведення управлінського обліку, а саме: інформація бухгалтерського, статистичного обліку, інформація науково-технічного, фінансового, адміністративного, виробничого характеру, маркетингова та технологічна. Також, встановлено, що інформація отримана з управлінського обліку повинна бути  у зрозумілій та зручній формі для тих, хто приймає управлінські рішення.

References

Список використаних джерел:

Пасемко Г.М. Інформаційне забезпечення управлінського обліку / Г.М. Пасемко // Вісник ЖНАЕУ. Фінанси, облік і аналіз господарської діяльності. – 2010. – №1. – с. 315-321.

Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як інформаційне підґрунтя стратегічного менеджменту підприємства / В.Р. Шевчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. - № 797. – с. 417-422.

Нападовська Л. В. Базові принципи управлінського обліку / Л.В. Нападовська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1 (139). – с. 173-181.

Партин Г.О. Управлінський облік: практикум / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська, Н.Б. Дзьоба. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 364 с.

Пономаренко В. С., Золотарьова І.О., Бутова Р.К. та ін. Інформаційні системи в економіці / В.С. Пономаренко, І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 484 с.

Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці / В.С. Пономаренко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 544 с.

Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П., Карпенко М.О. Інформаційні системи в менеджменті / В.О. Новак, В.В. Матвєєв, В.П. Бондар, М.О. Карпенко. – К.: Каравела, 2010. – 536 с.

Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А. П. та ін. під ред. проф. Волкова О.І., проф. Денисенка М.П. Економіка й організація інноваційної діяльності. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 960 с.

Ілляшенко С.М. (ред.) Менеджмент та маркетинг інновацій / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.

Whitney H. Making sense of Data and Information / Hunter Whitney. – Imprint: Pergamon Flexible Learning, 2007.

Птіцина Л.А. Удосконалення формування інформаційного забезпечення системи управління підприємствами хлібопекарської промисловості України / Л.А. Птіцина // Економіка і управління. – 2011. - №4. – с. 86-92.

Шпак Н.О., Дулиба Н.Г. Сутність та складові інформаційного забезпечення систем управління підприємством / Н.О. Шпак, Н.Г. Дулиба. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – с. 307-316.

Бабінська С.Я. Концепція інформаційного забезпечення інноваційного проекту та етапи її реалізації / С.Я. Бабінська // Науковий журнал Бізнес Інформ. – 2017. – №1. – с. 61-66.

Published

2019-05-15

Issue

Section

Статті