THE STATE POLICY OF THE EDUCATION SYSTEM’S UKRAINIZATION OF THE UKRAINIAN GOVERNMENTS DURING THE NATIONAL REVOLUTION (1917-1920)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2024-1(34)-2

Keywords:

state policy of education system’s Ukrainianization of Ukrainian governments, Ukrainian national revolution, Ukrainian Central Rada, State of the Hetmanate of Pavlo Skoropadskyi, Directory of the Ukrainian People's Republic

Abstract

The article provides a detailed analysis of the implementation of the state policy of education system’s Ukrainization in the course of the activities of Ukrainian governments (the Ukrainian Central Council, the Ukrainian State of the Hetmanate of Pavlo Skoropadskyi, the Directory of the Ukrainian People's Republic) and their influence on the development of the Ukrainian state formation in 1917-1920.

The authors analyze a whole galaxy of congresses – (the First All-Ukrainian Teachers' Congress (April 1917), the First All-Ukrainian Peasants' Congress at the beginning of June 1917, the Second All-Ukrainian Teachers' Congress (August 1917)) that determined the position of educators regarding prospects and development of national education in the conditions of revolutionary restructuring of society. The desire of Ukrainian governments to create more opportunities to acquire education in their native language in the national educational institution is highlighted, which was the impetus for the opening of the Ukrainian National University in October 1917 as part of the historical-philological, physical-mathematical and of law faculties.

Later similar educational institutions were opened in Mykolaiv, Kharkiv, Odesa. Projects of national universities were developed in Kamianets-Podilskyi and Uman. Also, departments of the Ukrainian language were founded in Kharkiv and Odesa ("classical") universities and four departments of Ukrainian studies - language, literature, history and law at the University of St. Volodymyr. In November 1917 the Ukrainian Scientific and Pedagogical Academy was opened, which became the first national higher educational institution in Ukraine.

The state-building policy of Ukrainization of the education system of the government of the Ukrainian Central Rada, which was continued by the government of the Ukrainian State of Hetman P. Skoropadsky, was outlined, which made it possible to create more than 150 Ukrainian gymnasiums. A wide network of general cultural institutions and institutions was founded.

In the past, Russian universities in Kyiv, Odesa, Kharkiv, as well as Katerynoslav Mining, Kharkiv Technological and Veterinary and Kyiv Polytechnic Institutes were nationalized and declared Ukrainian. Also, new departments in Ukrainian philology, history, culture, and Western Russian law were opened in scientific institutions, in addition to the existing ones. Kyiv National University was also reformed, turning it into a state. A law was adopted on the establishment of a Ukrainian university in Kamianets-Podilskyi with the prospect of developing higher humanities in Podillia and Western Ukraine and establishing scientific ties with universities in Western Europe.

References

Ukrainian Central Council. (1996). Documents and materials. In 2 volumes [Dokumenty i materialy. v 2 t.] – T.1. March 4 – December 9, 1917. Kyiv.: Naukova dumka [in Ukrainian]

Resolutions of the First Ukrainian Military Congress on the autonomy of Ukraine, on relations with the Ukrainian Central Rada, and on the Ukrainization of education and the army. (1917). National relations in Ukraine in the XX century. Collection of documents and materials [Natsionalni vidnosyny v Ukraini u XX st. Zbirnyk dokumentiv i materialiv] [in Ukrainian]

Klapchuk, S.M. (2007). History of Ukrainian and foreign culture: [Istoria ukrainskoi ta zarubizhnoi kultury]. Kyiv.: Znannia-Press [in Ukrainian]

History of Ukrainian culture in 5 volumes. [Istoriya ukrayinskoi kultury]. (2003). Kyiv.: Assembly of works. Circle [in Ukrainian]

Second All-Ukrainian Teachers' Congress. Abstracts of reports, debates, resolutions [Druhyy Vseukrayinskyi Uchytelskyi Zyizd. Tezy dokladiv, debaty, postanovy]. (1917). – Kyiv.: Publication of the Ukrainian Society of School Education [in Ukrainian]

Hrushevskyi, M.S. (1991). About the Ukrainian language and the Ukrainian school. [Pro ukrayinsku movu i ukrayinsku shkolu.]. Kyiv.: Veselka [in Ukrainian]

Korotky, V., Ulyanovsky, V. (1994). With the name of St. Volodymyr. Kyiv University in documents, materials and memories of contemporaries. [Z imenem Svyatoho Volodymyra. Kyiivskyi universytet u dokumentakh, materialakh ta spohadakh suchasnykiv. U 2-kh kn.]. Kyiv.: Zapovit [in Ukrainian]

Maiboroda, V.K. (1992). Natsionalni shkoly Ukrainy: istoriya, dosvid, problemy [National schools of Ukraine: history, experience, problems]. Ridna shkola – Home school, 6, 3-9 [in Ukrainian].

Rozovik, D.F. (1993). Tsentralna Rada i ukrayinska kultura [The Central Council and Ukrainian culture]. Ukrayinskyy istorychnyi zhurnal –Ukrainian historical journal, 2, 17-27 [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (1996). Narys istoriyi Ukrayiny. Formuvannya modernoyi ukrayinskoyi natsii ХХ st. [Essay on the history of Ukraine. The formation of the modern Ukrainian nation in the 19th and 20th centuries]. Kyiv.: Europ. u-nt [in Ukrainian].

Maiboroda, V.K. (1992). Vyshcha pedahohichna osvita v Ukrayini: istoriya, dosvid, uroky: 1917-1985 [Higher pedagogical education in Ukraine: history, experience, lessons: 1917-1985]. Kyiv.: Lybid [in Ukrainian].

Savchenko, V.A. (2008). Pavlo Skoropadsʹkyy – ostannii hetman Ukrainy [Pavlo Skoropadskyi - the last hetman of Ukraine]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Zakon pro vidkryttya chotyrokh kafedr ukrayinoznavstva v Kharkivskomu ta Novorosiyskomu derzhavnomu universytetakh [Law on the opening of four departments of Ukrainian studies in Kharkiv and Novorossiysk state universities]. Derzhavnyy Visnyk - State Gazette. - Kyiv.: [B.v.] [in Ukrainian].

Postanova Rady Ministriv pro asyhnuvannya Ministerstvu Narodnoi Osvity ta Mystetstva 1,282 mln. krb. na potreby vyshchoyi shkoly [Resolution of the Council of Ministers on the allocation of 1.282 million rubles to the Ministry of Public Education and Arts. for the needs of the higher school]. Derzhavnyy Visnyk - State Gazette. - Kyiv.: [B.v.] - July 29. [in Ukrainian].

Kupriychuk, V.M. (2014). Humanitarna polityka ukrayinskykh uryadiv u dobu natsionalnoi revolyutsii (1917–1920 rr.) [Humanitarian policy of Ukrainian governments during the national revolution (1917–1920)]. Kyiv.: Vyd-vo Yevrop. un-tu, [in Ukrainian].

Maiboroda, V.K. (1992). Natsionalni shkoly Ukrayiny: istoria, rozvytok, uroky [National schools of Ukraine: history, development, lessons]. Ridna shkola - Native school, 11-12, 6-16 [in Ukrainian].

Pyzhik, A.M. (1998). Reformuvannya systemy natsionalnoyi osvity v dobu Dyrektorii UNR [Reforming the system of national education during the days of the UNR Directory]. Kyiv.: [B.v.] [in Ukrainian].

Pyzhik, A.M. (1998). Kulturno-prosvitnya diyalnist uryadu UNR v period Dyrektorii [Cultural and educational activities of the government of the Ukrainian People's Republic during the Directory period] Kyiv.: Chetverta khvylya

[in Ukrainian].

Rozovik, D.F. (2001). Stanovlennya natsionalnoyi vyshchoyi osvity i naukovo-doslidnoyi pratsi v Ukrayini (1917-1920 rr.) [Formation of national higher education and research work in Ukraine (1917-1920)] Etnichna istoriya narodiv Yevropy: Zbirnyk naukovykh prats – Ethnic history of the peoples of Europe: Collection of scientific works, 8, 55-58 [in Ukrainian].

Onoprienko, V. (1992). Oseredky natsionalnoho vidrodzhennya: Ukrayinski universytety v 1917-1919 rr. [Centers of national revival: Ukrainian universities in 1917-1919] Visnyk Akademii nauk Ukrayiny – Bulletin of the Academy of Sciences of Ukraine, 2, 77 – 87 [in Ukrainian].

Downloads

Published

2024-06-24