IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PRODUCTS AND SERVICES IN UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2021-1(28)-5

Keywords:

quality management system, product quality, ISO, assessment indicators, quality control.

Abstract

The problem stemming from the implementation of quality management system within enterprises is presented in this article. The quality of products is one of the most important criteria of enterprise’s performance. Thus, its improvement has significant impact on the growth of production efficiency and, therefore, economic growth. The functions of quality management system, such as quality planning, organizing work and encouraging employees to ensure product quality, monitoring and evaluating product quality and managing product quality, are discussed in this article.

Ten groups of product quality indicators are distinguished according to its characteristics. It is identified that controlling is an essential function in the quality management process. The following controlling types facilitate the process of controlling: input control, ongoing control, operational control, acceptance control and inspection control. Nevertheless, the most effective method of quality assurance is the quality management system based on the international standards of the ISO 9000 series.

Development of assessment indicators system for production performance and evaluation plays an important role in quality management. Based on the analysis of the indicators, it can be concluded that quality management is a coordinated management function related to the operation of the enterprise. Eight principles of quality management system are considered as well as factors which negatively influence the effectiveness and efficiency of the quality management system are identified in this article.

References

Bezrodna, S. M. (2017). Upravlinnya yakistyu: navch. posib. dlya studentiv ekonomichnyx special`nostej [Quality management: textbook. way. for students of economic specialties]. Chernivci: PVKF «Texnodruk» [in Ukrainian].

Vycharska A. (2012). Sistema upravleniya kachestvom v uchrezhdeniyah – byurokratiya ili uluchshenie? Sovremennye metody upravleniya v organah administracii [Institutional quality management system – bureaucracy or improvement? Modern management methods in administrative bodies]. Fundacja Edukacja dla Demokracji – Education for Democracy. Retrieved from: https://msps.su/files/2012/02/Sistema-uprawlenia-kacestwom_AWyczarska.pdf [in Russian].

Nanka, O. V., Antoshchenkov, R. V., Kis, V. M., Lystopad, I. O., Moisieieva, N. I., Halych, I. V. et al. (2019). Zahalne upravlinnia yakistiu: pidruchnyk [Total quality management: a textbook]. Kharkiv: KhNTUSH [in Ukrainian].

Kosov, D. A. (2016). Upravlenie kachestvom v organizaciyah i na predpriyatiyah [Quality management in organizations and enterprises]. Ekonomika i menedzhment innovacionnyh tekhnologij – Economics and management of innovative technologies, 3. Retrieved from: http://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11091 [in Russian].

Kupriyanova, L. M. (2015). Upravlenie kachestvom produkcii kak faktor ustojchivosti biznesa [Product quality management as a factor of business sustainability]. Menedzhment – Management, 4, (pp. 89–100). Retrieved from: https://wne.fa.ru/jour/article/view/49/50 [in Russian].

Sokolovskyi, S. A., Pavlov, S. P., Cherkashyna, M. V. & Naumenko, M. O. (2015). Upravlinnia yakistiu vyrobnytstva ta obsluhovuvannia: navchalnyi posibnyk [Production and service quality management: a textbook]. Kh.: FOP Aleksandrova K. M. [in Ukrainian].

Shamileva, E. E. & Fazylova, N. N. (2015). Upravlenie kachestvom produkcii na predpriyatiyah [Management of product quality at enterprises]. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Simvol nauki» – International scientific journal "Symbol of Science", 11, (pp. 198–200). Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kachestvom-produktsii-na-predpriyatiyah/viewer [in Russian].

Published

2021-06-22